top of page

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van BV FitChro met maatschappelijke zetel te Grensstraat 13, 2243 Pulle en het ondernemingsnummer 0793.471.876. Kleine onderneming onderworpen aan de vrijstellingsregeling van belastingen. BTW niet toepasselijk.

Artikel 1 – Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten door ons aangeboden. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Klant.

 
Artikel 2 – Prijs en betaling
Particulier:

De prijs voor onze goederen/diensten is deze vermeld op de website. 

Onze facturen zijn via een overschrijving betaalbaar zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

De Factuur vervalt op de 30ste dag na de opmaak ervan.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege na ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en na ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
van 8% op het factuurbedrag, met een minimum van 50 EUR per factuur.

Facturen die reeds betaald werden aan FitChro worden in geen geval terugbetaald.

Professioneel:

Onze facturen zijn via een overschrijving betaalbaar zonder korting behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.

De Factuur vervalt op de 30ste dag na de opmaak ervan.

Bij niet-betaling op de vervaldag is van rechtswege en zonder voorafgaande
ingebrekestelling een intrest verschuldigd aan 1% per maand.

Daarenboven zal bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling van de schuld op de vervaldag
van rechtswege en zonder ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd zijn
van 8% op het factuurbedrag, met een minimum van 30 EUR per factuur.

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Facturen die reeds betaald werden aan FitChro worden in geen geval terugbetaald.

Artikel 3 - Duur van de overeenkomst en beëindiging

Onze overeenkomsten kunnen worden aangegaan zoals besproken tijdens het intakegesprek. De overeenkomst kan ten alle tijde door ons eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Klant zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt of in geval de klant zijn facturen niet voldoet. Wanneer de klant niet in de mogelijkheid is om naar een training te komen dient hij/zij dat minstens 24 uur op voorhand te laten weten. Anders kan de klant nog steeds verplicht worden de training te betalen.

Artikel 4 – Intellectuele eigendomsrechten

Onze website, logo’s, teksten, foto’s, namen en in het algemeen al onze communicatie zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij ons, hetzij bij onze toeleveranciers of andere rechthebbenden liggen.

Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

Het is verboden gebruik te maken van en/of wijzigingen aan te brengen in de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel. Zo de klant bijvoorbeeld onze tekeningen, foto’s namen, teksten, logo’s kleurencombinatie, etc … niet kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande en uitdrukkelijke schriftelijke toestemming. 

 
Artikel 5 – Vertrouwelijkheid en Privacy

Wij zijn de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens en verwerken deze conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming;

Voor meer informatie over de verwerking van persoonsgegevens verwijzen we naar onze Privacy & Cookie Policy.

 
Artikel 6 – Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. 

Wij stellen alles in het werk om toegang te verlenen tot de website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgradewerkzaamheden uit te voeren, kunnen wij echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stellen wij alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of verstoringen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen. 

 
Artikel 7 - Overmacht

In geval van overmacht zijn wij niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. 

Overmacht is elke omstandigheid buiten onze wil en controle die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,… 

 
Artikel 8 – Nietigheid en volledigheid

Deze Algemene Voorwaarden vormen de volledige overeenkomst tussen de klant en ons, met betrekking tot de erin opgenomen materie.

Indien één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk onwettig, nietig of voor enige andere reden niet afdwingbaar zou(den) zijn, dan zal deze clausule geacht worden te kunnen afgescheiden worden van deze Algemene Voorwaarden en niet de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen beïnvloeden. 

 
Artikel 9 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit onze aanbiedingen en/of overeenkomsten. In geval van geschillen of betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van onze maatschappelijke zetel bevoegd.

bottom of page